Luduksessa on tarjolla puheterapiapalveluita aikuisille, joilla on kielellis-kommunikatiivisia tai puheeseen liittyviä vaikeuksia. Aikuisten puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden kuntoutusta ja tutkimusta. Yleisin puheterapiaan ohjautumisen syy aikuisiällä on aivoverenkiertohäiriöstä johtuva afasia, dysartria tai nielemisen häiriö eli dysfagia.

Puheterapeutti voi ohjata tarvittaessa muissakin puheeseen liittyvissä ongelmissa, kuten änkytyksessä, äännevirheissä ja äänihäiriöissä.Joissakin tapauksissa puhevaikeus tai muuttunut ääni voi olla myös ensimmäinen oire alkavasta sairaudesta. Tällöin puheterapeutin ensisijainen tehtävä on ohjata asiakas lisätutkimuksiin. Puheterapeutin työnkuvaan kuuluvat myös kuulovammoihin ja eteneviin neurologisiin sairauksiin (kuten ALS, MS-tauti ja Parkinsonin tauti) liittyvät kommunikoinnin vaikeudet.Joskus lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus saattaa haitata aikuisiällä, esimerkiksi uudelleenkouluttautumisen yhteydessä, jolloin puheterapeutin tutkimukset ja ohjaus voivat olla tarpeellisia.

Mitä puheterapiassa tehdään?

Puheterapiassa arvioidaan asiakkaan kommunikointikykyä sekä kielellisen kanssakäymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Terapialla pyritään puheen ja muiden kielellisten toimintojen vahvistamisen lisäksi ylläpitämään ja kehittämään monipuolisesti kommunikointitaitoja ja tukemaan selviytymistä elämässä.Puheterapiassa tehtävät harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Aikuisten puheterapiassa käytettyjä menetelmiä voivat olla mm.

  • ohjaus ja neuvonta
  • tehtävätyöskentely
  • erilaiset terapiaohjelmat
  • puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen suunnittelu ja käytössä opastaminen

Olennaisena osana puheterapiaa on myös yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa. Erilaisten kommunikointikeinojen neuvominen ja ohjaaminen lähi-ihmisille on tärkeää, jotta läheiset osaavat muokata omaa kommunikointiaan ja viestinnästä tulee helpompaa. Yhteistyö lähiyhteisön kanssa mahdollistaa myös asiakkaan oppimien taitojen siirtymisen arkeen.

Milloin voi tarvita puheterapiaa?

Aikuinen voi hyötyä puheterapiasta silloin, kun hänellä on vaikeuksia:

  • kielellisissä toiminnoissa (puheen ymmärtämisen vaikeus, luetun ymmärtämisen vaikeus, puheen tuoton vaikeus, kirjoittamisen vaikeus)
  • puhemotorisissa toiminnoissa (puheen epäselvyys, äänen tuottamisen vaikeus, ääniongelmat, änkytys)
  • nielemistoiminnoissa (ruuan tai juoman nielemisen tai käsittelyn vaikeus)

Miten puheterapiaan pääsee?

Puheterapian paikkatiedusteluihin vastaa Elina Hankomäki puhelimitse 050 4354743 tai sähköpostitse elina.hankomaki@ludus.fi

Omakustanteinen puheterapia maksaa (vuonna 2018) 108€/45min.

(Klikkaa videon oikeaa alakulmaa suurentaaksesi)