Oletko huolissasi lapsesi kehityksestä? Onko koulunkäynti haasteellista? Turhauttavatko läksytilanteet? Onko lapsellasi vaikeaa kaverisuhteissaan? Neuropsykologinen kuntoutus on terveydenhuollon yleisesti hyväksymä neurologisen kuntoutuksen muoto, joka auttaa taitojen kehittymisessä, opettaa uusia, parempia selviytymiskeinoja sekä antaa tukea hyvän itsetunnon kehittymiseen.

Neuropsykologinen kuntoutus on virallisen terveydenhuollon hyväksymä lääkinnällisen kuntoutuksen muoto. Sitä voi toteuttaa laillistettu psykologi, jolla on neuropsykologinen jatko- tai erikoistumiskoulutus tai muu perehtyneisyys.

Kenelle neuropsykologinen kuntoutus soveltuu?

Neuropsykologinen kuntoutus soveltuu lapsille, joilla on neurologisia tai kehityksellisiä erityisvaikeuksia tai oppimisvaikeuksia. Ongelmina voivat olla mm:

 • tarkkaavuuden säätely
 • toiminnanohjauksen vaikeudet
 • kielelliset toiminnot
 • visuaaliset ja visuomotoriset toiminnot
 • luki- ja matemaattiset taidot
 • muistitoiminnot
 • haasteet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Kuntoutuksessa harjaannutetaan erityisvaikeuksia sekä opetetaan lapselle keinoja, joilla erityisvaikeuksia voi kompensoida. Kuntoutuksessa tärkeänä osatekijänä on yhteistyö perheen ja koulun kanssa, jonka avulla lisätään lapsen ympäristön tietoisuutta lapsen yksilöllisistä oppimisedellytyksistä ja -tavoista.

Mitä kuntoutuksessa tehdään?

Käytännön tasolla kuntoutuksen toimintatavat ja käytännöt räätälöidään aina lapsi/nuori- ja perhekohtaisesti siten, että otetaan huomioon lapsen/nuoren erityisvaikeudet, lapsen/nuoren vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet, perheen toiveet ja lapsen/nuoren ikä ja siitä seuraavat ympäristön vaatimukset. Kuntoutus koostuu useimmiten lapsen kanssa tehtävästä työskentelystä, vanhempien konsultaatioista ja koulukonsultaatiosta. Kuntoutuksen painopiste on lapsen/nuoren kanssa tehtävässä työskentelyssä.

Lapsen kanssa käytettävät työskentelymenetelmät valitaan huolella ja räätälöidysti. Yleisimmät työskentelymenetelmät ovat:

 • erilaiset harjoitteet, jotka kohdistuvat kuntoutuksen kohteena olevaan asiaan: esim. avaruudellisen hahmottamisen harjoitteet tai sanaston laajentaminen
 • erilaiset harjoitteet, joiden tavoitteena on helpottaa lapsen/nuoren selviytymistä arkitasolla: esim. kokeisiin lukemisesta
 • metakognitiivisten tietojen ja taitojen kehittäminen keskustelun ja harjoitteiden avulla
 • itsetuntemuksen ja itsetunnon tukeminen keskustelun ja harjoitteiden avulla

Millaista neuropsykologista kuntoutusta lapsille/nuorille on Luduksessa tarjolla?

Luduksessa on tarjolla lapsille kahdeksan erilaista kuntoutusmuotoa. Ne ovat:

 • Neuropsykologinen yksilökuntoutus
 • Neuropsykologinen parikuntoutus
 • Neuropsykologinen perhekuntoutus
 • TOTAKU – pienten lasten neuropsykologinen ryhmäkuntoutus
 • LUKI – lukivaikeuksisten lasten kesällä tapahtuva ryhmäkuntoutus
 • SOSIAALISTEN TAITOJEN KUNTOUTUS -neuropsykologinen ryhmäkuntoutus lapsille ja nuorille
 • Itsesäätelyryhmät alle kouluikäisille
 • Mindfullness ryhmät lapsille ja nuorille

Miten kauan kuntoutus kestää?

Kuntoutuksen kesto määräytyy ongelmien vaikeusasteesta, niiden haittaavuudesta sekä kuntoutuksen etenemisestä. Kuntoutuksen tarve voi olla jopa vuosia. Lasten/nuorten neuropsykologisen kuntoutuksen keskimääräinen kesto on 1½-2 vuotta. Kuntoutuksen tiheys on useimmiten 1-2 kertaa viikossa ja yleisin kesto on 45min/kerta.

Joskus päädytään myös ns. lyhytkuntoutukseen, jossa tavoitteet rajataan hyvin selkeästi ja kuntoutuksen kesto määritellään etukäteen esim. 15 x 45min mittaiseksi. Lyhytkuntoutuksissa kerrat voivat jakaantua lyhimmillään 2-3 kuukauden ja pisimmillään yli vuoden ajanjaksolle.

Miten pääsee neuropsykologiseen kuntoutukseen?

Kuntoutukseen tullaan useimmiten lääkärin lähetteellä. Kuntoutuksen korvauksista vastaa usein lähetteen tekevä taho. Lapsille/nuorille neuropsykologista kuntoutusta korvaavat seuraavat tahot: Kela, erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto. Myös jotkin lasten/nuorten sairauskuluvakuutukset korvaavat neuropsykologista kuntoutusta. Niissä tapauksissa, joissa kuntoutuksen tarve johtuu liikenneonnettomuudessa saadusta aivovammasta, kuntoutuksen korvaa lähestulkoon aina vakuutus (olettaen että kyseessä on ollut rekisteröity ajoneuvo).

Kelan suhteen maantieteellisesti eri alueilla asuvat lapset ovat tasavertaisessa asemassa kuntoutuksen korvaamisen suhteen. Sen sijaan sekä erikoissairaanhoidon että erityisesti perusterveydenhuollon suhteen sairaanhoitopiirien ja erityisesti eri kuntien ja kaupunkien käytännöt vaihtelevat erittäin suuresti. On myös huomioitava, että niissäkin järjestelmissä, joissa neuropsykologinen kuntoutus kuuluu korvattavien palveluiden piiriin, saattaa olla huomattavankin pitkät jonot.

Vuosi vuodelta Luduksessa on lisääntynyt myös niiden perheiden lukumäärä, jotka itse maksavat lapsen/nuoren kuntoutuksesta aiheutuvat kulut.

Kuntoutukseen pääsee lähettämällä kuntoutuslähetteen/pyynnön postitse, soittamalla asiakaspalvelunumeroomme (0400-930 606) tai tiedustelemalla paikkatilannetta osoitteesta: asiakaspalvelu@ludus.fi