NEUROPSYKOLOGISK REHABILITERING

Ludus_2Neuropsykologisk rehabilitering lämpar sig för barn som har neurologiska specialsvårigheter eller inlärningssvårigheter.

Svårigheterna kan t.ex. vara:

– reglering av uppmärksamhet, exekutiva funktioner
– språkliga färdigheter
– visuella och visuomotoriska funktioner
– läs- , skriv- och/eller matematiksvårigheter

Under rehabiliteringen bearbetar barnet sina svårigheter och barnet får nya arbetssätt och metoder att kompensera sina svårigheter med. En viktig faktor under rehabiliteringen är samarbetet med föräldrar och skola. Då blir de som har med barnet att göra medvetna om barnets individuella inlärningsförutsättningar och arbetssätt.

Neuropsykologisk rehabilitering lämpar sig för vuxna som har neuropsykologiska eftersymptom av en neurologisk sjukdom. Det kan vara fråga om t.ex. svårigheter med tankeverksamhet, minne, koncentration eller språkliga funktioner. I rehabiliteringen lindras de neuropsykologiska besvär som rubbningarna i hjärnfunktionerna har framkallat, t.ex. genom att träna dessa funktioner, lära sig kompenserande metoder och öka medvetenheten av symptombilden.

Längden på rehabiliteringen beror på problemets svårighetsgrad, hur mycket problemet försvårar vardagen och hur rehabiliteringen fortskrider. Vanligtvis räcker rehabiliteringen 1,5-2 år för barn. Vuxnas rehabilitering är oftast kortare. Neuropsykologisk rehabilitering ges oftast en till två gånger i veckan.

För rehabiliteringen behövs en betalningsförbindelse från den instans som skall betala rehabiliteringen. Man kan även själv stå för kostnaderna.