TOTAKU –RYHMÄ

Luduksella on jo lähes 10 vuoden kokemus Tampereen yliopistossa kehitetyn TOTAKU-kuntoutuksen tarjoamisesta eri ikäisille lapsille/nuorille. Toimitilamme soveltuvat erinomaisesti oppimiseen myös ryhmässä.

TOTAKUTOiminnanohjauksen ja TArkkaavaisuuden ryhmäKUntoutus on Tampereen yliopistossa kehitetty, lapsille suunnattu neurokognitiivinen kuntoutusmuoto. Kaikki ohjaajamme ovat suorittaneet tätä tarkoitusta varten TOTAKU- koulutuksen.

Ryhmäkuntoutus on suunniteltu erityisesti esikouluikäisille ja alakoulun alkuvaiheessa oleville lapsille. Luduksessa ryhmäkuntoutuksen toimintamallia sovelletaan myös vanhemmille koululaisille. Toimintamalli räätälöidään kunkin lapsiryhmän tarpeet huomioiden. Ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa tarkkaavaisuuden ja sosiaalisten taitojen harjoitteleminen onnistuu lapsen luontaisessa ympäristössä: yhdessä ikätovereiden kanssa.

Kenelle TOTAKU -ryhmäkuntoutus soveltuu?

Kuntoutus soveltuu lapsille/nuorille, joilla on vaikeuksia:

  • toiminnanohjauksessa eli oman toiminnan suunnittelussa, aloittamisessa, sujuvassa etenemisessä, tehtävien loppuunsaattamisessa ja/tai oman toiminnan arvioinnissa
  • tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen säätelyssä, esim. impulsiivinen toiminta, ylivilkkaus, tarkkaamattomuus, ärsykeherkkyys
  • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kuten ryhmässä toimimisessa, tunteiden ilmaisussa ja/tai itsetunnossa

Kuntoutus ei sovellu lapsille/nuorille, joilla on:

  • akuuttia psykiatrista oireilua
  • aggressiivisuutta, uhmakkuutta
  • vaikea käytöshäiriö

Mitä TOTAKU -kuntoutuksessa tehdään?

TOTAKU -ryhmäkuntoutuksen tavoitteita ovat:

  • toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden vahvistuminen
  • sosiaalisten taitojen harjaantuminen
  • minäkuvan ja tunneilmaisun kehittyminen
  • itsesäätelytaitojen vahvistuminen

Lapsiryhmät kokoontuvat säännöllisesti kerran viikossa lukuvuoden ajan. Lapsiryhmien lisäksi kuntoutuksen keskeisenä sisältönä ovat vanhempainryhmät, joiden tarkoituksena on tiedon ja ymmärryksen lisääminen lapsen/nuoren pulmista. Lisäksi ryhmän tavoitteena on tarjota vertaistukea ja pohtia yhdessä uusia toimintatapoja arjen tilanteisiin. Vanhempainryhmien lisäksi tärkeänä osa-alueena on myös koulujen kanssa tehtävä yhteistyö.

Ludus_3