m2Luduksessa on tarjolla puheterapiapalveluita lapsille, joilla on kielellisiä vaikeuksia. Puheterapian avulla monia kielellisiä ongelmia voidaan lievittää ja lapsen tai nuoren selviytymistä parantaa. Tarjoamme puheterapeuttista kuntoutusta ja tutkimuksia.

Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiaa voi antaa korkeakoulututkinnon suorittanut puheterapeutti joka on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Puheterapian tarkoituksena on poistaa, lieventää ja ehkäistä kielen ymmärtämisen ja tuottamisen ja kommunikaation häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Luduksessa on tarjolla puheterapiaa lapsille, joilla on esim. kielenkehityksen erityisvaikeuksia, lukivaikeus tai muu kielen ymmärtämiseen tai tuottamiseen liittyvä ongelma. Puheterapian päämääränä on saavuttaa mahdollisimman suuri omatoimisuus erilaisissa sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kommunikointiin ja oppimiseen liittyvissä tilanteissa.

Puheterapian keskeiset menetelmät

Käytettävät menetelmät valitaan aina yksilöllisesti jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen ja kirjataan kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelmaa laadittaessa pohditaan yhdessä asiakkaan ja lähiympäristön kanssa mitä ovat kuntoutuksen lähitavoitteet sekä pitkän ajan tavoitteet. Näiden perusteella valitaan sopivat menetelmät, joita voivat olla mm.

– vuorovaikutusta ja vastavuoroisuutta tukevat harjoitteet
– puheen tuoton harjoitukset
– tarkan kuuntelun, kuulonvaraisen erottelun ja kielen ymmärtämisen harjoitukset
– sanavaraston ja käsitteistön rikastuttaminen
– kielellisen tietoisuuden ja lukivalmiuksien harjaannuttamiseen tähtäävät harjoitukset

Puheterapeutti toimii asiakkaansa kanssa usein kahden kesken mutta puheterapiaan kuuluu aina myös työskentelyä asiakkaan perheen ja ympäristön kanssa. Perheen sitoutuminen kuntoutukseen on tärkeää terapian tuloksellisuuden kannalta.

Puheterapian keskeisenä työvälineenä on vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian sisältö valitaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan iän ja tavoitteiden mukaisesti. Puheterapian tulee olla tavoitteellista mutta silti hauskaa ja motivoivaa. Usein esim. lasten kohdalla tavoitteisiin pyritään erilaisten pelien, leikkien ja myöhemmin myös pöytätason harjoitteiden avulla.

Puheterapia perustuu asiakkaan vahvuuksien hyödyntämiseen sekä ongelmia aiheuttavien prosessien työstämiseen. Tärkeää on kuntoutusprosessin myötä tukea myös asiakkaan itsetuntoa ja löytää yhteinen vuorovaikutuksen ilo.

Milloin puheterapiaan?

Puheterapiasta voi olla hyötyä silloin kun lapsella on pulmia

– vuorovaikutuksessa
– puheen tuottamisessa
– puheen ymmärtämisessä
– kielen kehityksessä
– lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa

Puheterapian paikkatiedusteluihin vastaa Elina Hankomäki puhelimitse 050 4354743 tai sähköpostitse elina.hankomaki@ludus.fi